Att arbeta med HUI


Att arbeta med hästunderstödda insatser, HUI


Hästunderstödda insatser används inom ett flertal verksamhetsområden och inom en rad olika professioner.Under de senaste 20 åren har intresset ökat för den terapeutiska betydelsen av hästen och dess miljö för personer med funktionsnedsättningar eller andra livssituationer som kräver stödinsatser. Arbete med hästunderstödda insatser kräver såväl utbildning inom en terapeutiska profession som kunskap inom hästhantering. Till det rekommenderar vi också att terapeuten har kunskap i att använda hästen och dess miljö terapeutiskt. Man kan dela in insatserna i Hästunderstödd terapi (HUT), Hästunderstödd pedagogik (HUP) och Hästunderstödd aktivitet (HUA)


OHI har utarbetat en certifiering som syftar till en kvalitetssäkring/kvalitetsbeskrivning av de personer som bedriver behandlande verksamheter med hästar som medhjälpare. Avsikten är att säkerställa en hög professionell och etisk yrkesutövning. Utvecklandet av en certifiering är ett steg mot målet att höja den professionella kunskaps- och kvalitetsnivån vid terapeutiskt användandet av hästen och dess miljö. Gå in på rubriken Att bli certifierad för att se kraven som ställs för en certifiering. Ovan finns även en lista på dem som hittills har erhållit benämningen OHI-certifierad inom sitt professionsområde.


För dig som vill arbeta med hästunderstödda insatser och kunna erbjuda dina klienter en säker behandling med god kvalitet, finns det i dagsläget ingen vidareutbildning inom på högskole- eller universitetsnivå. OHIs styrelse arbetar för att få till stånd en distansutbildning. Målsättningen är att ge en god metodologisk grund för användande av HUI inom den egna grundprofessionen.


Under hösten 2015 ges den teoretiska kursen "Hästen som terapeutisk resurs" (7,5 hp på avancerad nivå) på Ersta Sköndal högskola. Kortare kurser av enskilda anordnare utannonseras privat eller via OHI-Nytt.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta någon i styrelsen alternativt skicka ett mail till: kontakt@ohi.nu


Länk till socialstyrelsen om evedensbaserad praktik -  http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik