Att arbeta med HUI

bildad 1994

 

Att arbeta med hästunderstödda insatser, HUI

 

Hästunderstödda insatser används inom ett flertal verksamhetsområden och inom en rad olika professioner.Under de senaste 20 åren har intresset ökat för den terapeutiska betydelsen av hästen och dess miljö för personer med funktionsnedsättningar eller andra livssituationer som kräver stödinsatser. Arbete med hästunderstödda insatser kräver såväl utbildning inom en terapeutiska profession som kunskap inom hästhantering. Till det rekommenderar vi också att terapeuten har kunskap i att använda hästen och dess miljö terapeutiskt. Man kan dela in insatserna i Hästunderstödd terapi (HUT), Hästunderstödd pedagogik (HUP) och Hästunderstödd aktivitet (HUA)

 

OHI har utarbetat en certifiering som syftar till en kvalitetssäkring/kvalitetsbeskrivning av de personer som bedriver behandlande verksamheter med hästar som medhjälpare. Avsikten är att säkerställa en hög professionell och etisk yrkesutövning. Utvecklandet av en certifiering är ett steg mot målet att höja den professionella kunskaps- och kvalitetsnivån vid terapeutiskt användandet av hästen och dess miljö. Gå in på rubriken Att bli certifierad för att se kraven som ställs för en certifiering. Ovan finns även en lista på dem som hittills har erhållit benämningen OHI-certifierad inom sitt professionsområde.

 

För dig som vill arbeta med hästunderstödda insatser och kunna erbjuda dina klienter en säker behandling med god kvalitet, finns det i dagsläget ingen vidareutbildning inom på högskole- eller universitetsnivå. OHIs styrelse arbetar för att få till stånd en distansutbildning. Målsättningen är att ge en god metodologisk grund för användande av HUI inom den egna grundprofessionen.

 

Under hösten 2015 ges den teoretiska kursen "Hästen som terapeutisk resurs" (7,5 hp på avancerad nivå) på Ersta Sköndal högskola. Kortare kurser av enskilda anordnare utannonseras privat eller via OHI-Nytt.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta någon i styrelsen alternativt skicka ett mail till: kontakt@ohi.nu

 

Länk till socialstyrelsen om evedensbaserad praktik - http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik

 

 

Bli medlem och stöd OHIs arbete för ökad tillgång till hästunderstödda insatser, HUI

OHI har två olika medlemskap, fullt och associerat. Medlemskapet gäller kalenderår.

 

Fullt medlemskap kan sökas av person med eller under utbildning inom medicin, paramedicin, specialpedagogik eller med högskoleutbildning inom socialt behandlingsarbete. Därutöver kan formell utbildning i ridterapi berättiga till medlemskap. Fullt medlemskap berättigar till rösträtt på årsmöte/allmänt möte samt rätt att ställa sig till förfogande till inval i föreningens styrelse.

 

Associerat medlemskap kan sökas av alla som vill stödja utvecklingen av Hästunderstödda Insatser, Associerad medlem är berättigad till OHI´s medlemsförmåner men inte till rösträtt vid årsmöte/allmänt möte, inval till föreningens styrelse eller ansökning till OHI-certifiering.

 

För att bli medlem i OHI måste du ansöka om medlemskap hos OHI´s styrelse. Ansökningar om medlemskap behandlas fortlöpande. Efter meddelande om godkänd ansökan ska den sökande betala in medlemsavgiften innan medlemskapet är giltigt.

 

Ansökningsformulär: klicka här

 

Medlemsavgift 2017

Fullt medlemskap: 290:-

Associerat medlemskap: 180:-

 

PG: 820054-5

BG: 5671-3738